Ecoshines miljöpolicy har fastställts av företagets ledning

De krav på företagets miljöpolicy som vi ställt upp är att den skall dokumenteras skriftligen, att den omprövas regelbundet, att den baseras på principerna om god miljöstyrning, att lagar och krav följs, att ständig förbättring av miljöarbetet eftersträvas, att samtliga anställda känner till den och vet vad den innebär och att den inriktas på nedan väsentliga aspekter.

 • Vattenförbrukning

  Vi skall minska vattenförbrukning, förorening, avfall och användning av naturresurser i vårt arbete.

   

 • Miljöarbete

  Vi arbetar för en ständig förbättring av vårt löpande miljöarbete, samt att övervaka att kraven i lagar och förordningar följs och uppfylls.

   

 • Personal

  Vår personal skall utföra sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljön.

   

Detta skall åstadkommas genom att

 • Våra kemikalier har bra produktbeskrivningar
 • Tillhandahålla lättillgängliga och tydliga doseringsanvisningar inklusive hjälpmedel att dosera rät
 • Aktivt sprida kunskap om vårt miljöarbete och våra produkters miljöpåverkan på ett öppet och objektivt sätt
 • Välja leverantörer som strävar efter att tillhandahålla varor och tjänster som uppfyller miljökriterierna

 • Företagets miljöarbete finns med på dagordningen vid styrelse-, lednings- och personalmöten

 • Vi skall involvera och fortlöpande utbilda samtliga anställda i vårt miljöarbete
 • Vår miljöpolicy är känd av all personal och även av de underentreprenörer vi anlitar för utförande.